Szukaj
gitara
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Regulamin

Regulamin, Informacje o sklepie i zawieranej umowie

Firma SPIN Jarosław Niklewski
Adres Sklepu
(sprzedaż, odbiory, korespondencja, reklamacje, zwroty)
Niska 3A/53, 00-179 Warszawa
Adres Przedsiębiorstwa (dane do faktur) Niska 3A/53, 00-179 Warszawa
Adres e-mailtelefon ,
Organ rejestrujący, numer, data rozpoczęcia działalności.
Prezydent miasta Warszawy, 312937, 1993-04-15
Konsekwencje Zamówienia Zamówienie (kliknięcie w koszyku "Potwierdź zakup") pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty za towar przy odbiorze lub przedpłaty przelewem, chyba że zamówienie to zostanie anulowane.
Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na Adres e-mail lub Adres Sklepu. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres Sklepu bez pobrania.
Zasady zwrotu świadczeń
Po złożeniu oświadczenia przez konsumenta obie strony umowy zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Odpowiednio: konsument będzie musiał zwrócić otrzymaną rzecz, zaś przedsiębiorca będzie musiał zwrócić wszelkie koszty poniesione przez konsumenta. Te koszty to m.in. cena  zapłacona przez konsumenta, koszty płatności, czy też koszty dostarczenia towaru konsumentowi. Cena podlega zwrotowi w całości. Natomiast w przypadku kosztów dostawy, jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę (np. dostawa kurierem, choć Przedsiębiorca udostępniał również opcję ekonomicznej przesyłki pocztowej), Przedsiębiorca będzie mógł zwrócić tylko koszty przesyłki pocztowej (5-10 zł list, 10-15 zł paczka pocztowa ekonomiczna). W przypadku odstąpienia od Umowy koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Listy 5-10 zł, paczki w tym kurierskie do 30 zł, wielkogabarytowe do 200 zł. Sprzedawca pomoże we wskazaniu możliwie taniego sposobu odesłania konkretnego towaru.
Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Sprzedawca zobowiązujesz się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, oraz wad nieistotnych (charakterystycznych dla wszystkich produktów danej klasy). W przypadku wykrycia wady w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania towaru przyjmuje się domniemanie, że wada produktu istniała w momencie jego przekazania konsumentowi. Na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu że wada jest wynikiem niewłaściwego zachowania klienta (np. w skutek upadku ma uszkodzenia mechaniczne). Z kolei w okresie od 12 do 24 miesięcy od dnia wydania to na konsumencie będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że wada istniała w momencie wydania towaru.
Opis procedury reklamacji
 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail, lub w formie listu na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres,
  2. adres e-mail Kupującego i Login (jeżeli były podane przy zawieraniu Umowy),
  3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 5. Najczęściej problem udaje się rozwiązać poprzez konsultacje, poradę odnoście użytkowania, dokonanie regulacji, lub wymianę części eksploatacyjnych.
 6. W razie stwierdzenia wadliwości towaru Sprzedawca dokona niezwłocznej wymiany lub naprawy rzeczy wadliwej bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli to nie nastąpi, lub jest to kolejna zasadna reklamacja tego towaru, to Konsument będzie miał prawo odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Konsument decyduje o sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. Wyjątkiem jest sytuacja gdy wybór konsumenta jest niemożliwy do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji wiążący dla konsumenta będzie wybór dokonany przez sprzedawcę.
 7. Koszt odesłania produktu po naprawie lub wymianie pokrywa Sprzedawca.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów przy reklamacjach i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przy reklamacjach i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SPIN Jarosław Niklewski
Niska 3A/53
00-179 Warszawa

Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer paragonu lub faktury ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login i e-mail (tylko jeżeli występuje)……………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl